Friday, 9 November 2012

Latihan Mengenai Inversi (Inversion Exercise)

Teka apakah kord serta kedudukannya dalam inversi.
Guess the chord and the inversion

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)Jawapan Answers
1) A minor, root position
2) E minor, 2nd invesion
3) C major, 1st inversion
4) C minor, 1st inversion
5) F major, 2nd inversion
6) F minor, 2nd inversion
7) G major, 1st inversion
8) G minor, root position

12 comments: